PCB thiết kế mẫu

Bản mẩu thiết kế là board mạch có 5 lớp. được thiết kế dựa theo yêu cầu kích thước và phần cứng như khoan và linh kiện mà khách hàng đưa ra.